Metro Route from Vijayanagar to Banashankari

Metro Fare from Vijayanagar to Banashankari

Normal Token(ಟೋಕನ್) Fare From Vijayanagar to Banashankari : Rs. 35
Stored Value Ticket (ಶೇಕರಿತ ಮೌಲ್ಯ ಟಿಕೇಟ್ - ವಾರ್ಷಿಕ್ )- Varshik Fare from Vijayanagar to Banashankari : Rs 29.75
Group Ticket (ಗ್ರುಪ್ ಟಿಕೇಟ್) Fare from Vijayanagar to Banashankari : Rs 31.5