Samaypur Badli Metro Station

About Delhi Metro Contents

Samaypur Badli Metro Station, Opening Date, Location & Pin Code

Samaypur Badli Station Line : Yellow Line
Samaypur Badli Metro Station Location : Bawana Rd, Suraj Park, Pocket G, Phase 1, Samaypur, Delhi, 110042
Samaypur Badli Metro Station Owned By : Delhi Metro
Samaypur Badli Metro Station Coordinates : 28.7446341°N , 77.1378939°E
Samaypur Badli Metro Station Platforms : 2, Side Platform Platform-1 ➠ HUDA City Centre Platform-2 ➠Train Terminates
Samaypur Badli Metro Station Structure : Elevated, Double-Track
Samaypur Badli Metro Station Opening Date : November 10, 2015
Samaypur Badli Metro Station Preceding Station : Terminus
Samaypur Badli Metro Station Following Station : Rohini Sector 18, 19 Metro Station
Samaypur Badli Metro Station Parking : Available
Samaypur Badli Metro Station Code : NA
Samaypur Badli Metro Station Pincode: 110042