Lok Kalyan Marg Metro Station

About Delhi Metro Contents

Lok Kalyan Marg Metro Station, Opening Date, Location & Pin Code

Lok Kalyan Marg Station Line : Yellow Line
Lok Kalyan Marg Metro Station Location : Lok Kalyan Marg, New Delhi, 110001
Lok Kalyan Marg Metro Station Owned By : Delhi Metro
Lok Kalyan Marg Metro Station Coordinates : 28.5976354°N , 77.2099924°E
Lok Kalyan Marg Metro Station Platforms : 2, Side Platform Platform-1 ➠ HUDA City Centre Platform-2 ➠Samaypur Badli
Lok Kalyan Marg Metro Station Structure : Underground, Double-track
Lok Kalyan Marg Metro Station Opening Date : September 3, 2010
Lok Kalyan Marg Metro Station Preceding Station : Lok Kalyan Marg Metro Station
Lok Kalyan Marg Metro Station Following Station : Jor Bagh Metro Station
Lok Kalyan Marg Metro Station Parking : Available
Lok Kalyan Marg Metro Station Code : UDB
Lok Kalyan Marg Metro Station Pincode: 110001